ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Σωματείου «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΝΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στην έδρα του Σωματείου στην Ηλιούπολη Αττικής, επί της οδού Πάικου αρ.8, προκειμένου να συζητηθούν τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ι. Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΑ 3-6-2024, ΩΡΑ 17:00 (ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ, Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 20:00)

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση οικονομικού και διοικητικού απολογισμού Δ.Σ. (Χρήση 2023 / 1-1-2023 έως 31-12-2023)
ΘΕΜΑ 2: Προϋπολογισμός χρήσης 2024 (1-1-2024 έως 31-12-2024)

ΙΙ. Β΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7-6-2024, ΩΡΑ 17:00 (ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ, Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 20:00)

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη αρχαιρεσιών προς ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής για τα έτη 2024 έως 2027, προσδιορισμός ημερομηνίας, ώρας και τόπου διεξαγωγής τους και εκλογή εφορευτικής επιτροπής.

Καλούνται, επίσης, τα μέλη του Σωματείου όπως τακτοποιήσουν τις πάσης φύσεως οικονομικές εκκρεμότητές τους, το αργότερο έως την προτεραία της Γενικής Συνελεύσεως (2-6-2024 και 6-6-2024, αντίστοιχα), για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση και στις αρχαιρεσίες.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για τις αρχαιρεσίες (μέλη του σωματείου, με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι), καλούνται όπως υποβάλουν έγγραφη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, επτά (7) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες προ των αρχαιρεσιών προς το Δ.Σ. του Σωματείου, η οποία κατατίθεται και πρωτοκολλείται στο Βιβλίο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων του Σωματείου.

Στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του, ο υποψήφιος πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα τα πλήρη στοιχεία του, το όργανο Διοίκησης για το οποίο θέτει υποψηφιότητα (Πρόεδρος, τακτικό μέλος Δ.Σ. ή τακτικό μέλος Εξελεγκτικής Επιτροπής), καθώς και ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του κανένα από τα κωλύματα εκλογής του Ν.2725/1999 και του ισχύοντος Καταστατικού του Σωματείου (ειδικά των άρθρων 6 έως 8 αυτού).

Η υποψηφιότητα υποβάλλεται για την ιδιότητα του μέλους ενός και μόνο οργάνου Διοίκησης.
Παράλειψη των ως άνω διατυπώσεων συνεπάγεται τη μην αποδοχή της αίτησης.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΙΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΒΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ